Dzięki reklamom grasz za darmo.
Zaloguj się  |  Załóż konto
NOWOŚCI        MOJE KONTO        USTAWIENIA
REGULAMIN


I. Postanowienia ogólne

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Właściciel – podmiot świadczący usługę dostępu do zasobów Serwisu znajdującego się pod adresem www.grydladzieci.edu.pl, to jest firma ROBIMYGRY.PL
b) Formularz kontaktowy – dokument elektroniczny, znajdujący się w Serwisie, służący do nawiązywania kontaktów z Właścicielem.
c) Formularz rejestracyjny – dokument elektroniczny, znajdujący się w Serwisie, służący do rejestracji konta Użytkownika w Serwisie.
d) Konto – dokument elektroniczny, który powstaje na skutek rejestracji Użytkownika w Serwisie.
e) Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Właściciela.
f) Serwis – portal GryDlaDzieci.edu.pl, dostępny pod adresem www.grydladzieci.edu.pl.
g) Użytkownik – oznacza osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, działającą we własnym imieniu lub w imieniu osoby prawnej, która korzysta z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

2. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Właściciel ustala niniejszy Regulamin.

II. Warunki korzystania z Serwisu i zasady odpowiedzialności.

1. Korzystanie z dostępnych w Serwisie treści jest darmowe, z wyłączeniem treści wymagających wykupienia abonamentu.

2. Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie objęte są prawem autorskim, bądź licencją, zgodnie z Ustawą z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i należą do Właściciela. Jednocześnie Właściciel zastrzega, że w rozumieniu art. 25 ust. 1 pkt.1 Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dalsze rozpowszechnianie, bez uprzedniej zgody, treści zamieszczonych w Serwisie jest zabronione, niezależnie od celu w jakim rozpowszechnienie miałoby nastąpić, lub użytego środka przekazu.

3. Warunkiem korzystania z niektórych dostępnych w Serwisie treści i funkcjonalności jest skuteczne wypełnienie formularza rejestracyjnego w celu założenia indywidualnego Kona Użytkownika oraz zaakceptowanie Regulaminu i późniejsze zalogowanie się w Serwisie. Dodatkowo dostęp do niektórych treści może być ograniczony koniecznością wykupienia abonamentu.

4. Rejestracja w Serwisie jest darmowa.

5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Użytkownika jest równoznaczne z oświadczeniem, że:
a) podane dane są kompletne i zgodne z stanem faktycznym,
b) Użytkownik zaznajomił się z i zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu,

6. W odpowiednim dziale Użytkownik może publikować treści, które:
a) nie naruszają postanowień niniejszego Regulaminu,
b) związane są z reprezentowaną przez Serwis tematyką,
c) nie naruszają Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, zgodnie z Ustawą z dnia 04.02.1994 r., w razie roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia tych praw, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność.

7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieodpowiedniej działalności w Serwisie Użytkowników i osób trzecich.

8. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników.

9. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za czasowe przerwy i zakłócenia w działaniu Serwisu spowodowane czynnikami nie wynikającemu z jego winy.

10. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za czasowe przerwy i zakłócenia w działaniu Serwisu spowodowane konserwacją, wprowadzaniem nowych rozwiązań i udogodnień w ramach Serwisu.

11. Właściciel zastrzega sobie prawo do zawieszenia/zablokowania/usunięcia Konta Użytkownika lub treści/komentarzy, które łamią którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności: spam, reklama konkurencyjnych Portali o zbliżonej tematyce, używanie słów i wyrażeń powszechnie uznawanych za obelżywe, udostępnianie treści o charakterze seksualnym, obraźliwym, komercyjnym lub noszącym znamiona niezgodności z polskim prawem.

12. Właściciel zastrzega sobie prawo do zawieszenia/zablokowania/usunięcia konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Serwisu i/lub Właściciela.

13. Użytkownik rejestrując się zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

14. Użytkownik Serwisu, zrzeka się roszczeń wynikających z jego użytkowania (zablokowanie/usunięcie/edycja komentarzy/treści/konta Użytkownika).

15. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, jego konto zostanie niezwłocznie usunięte.
W takiej sytuacji, Właściciel może podjąć się wszelkich działań prawnych związanych z naprawieniem poniesionej szkody. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

III. Ochrona danych osobowych Użytkowników i polityka prywatności.

1. Korzystając z Serwisu wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 09.09 2002 r.).

2. Użytkownik zamieszczający dane w Serwisie wyraża zgodę na zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, katalogowanie, udostępnianie i opracowywanie udostępnionych danych przez Właściciela wyłącznie do celów marketingowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926).

3. Osobiste dane, adresy oraz dane świadczące o sposobie korzystania z Serwisu będą przekazywane osobie trzeciej tylko w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w obowiązujących przepisach prawa.

IV. Postanowienia końcowe.

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2011

2. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, bez podawania przyczyny i w każdej chwili. Użytkownicy będą o tym powiadamiani drogą elektroniczną.

3. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie.
Lubisz nas?
Dołącz: